زمین در جلیل آباد محموداباد نو ۶۵۲ متر

    زمین در جلیل آباد محموداباد نو ۶۵۲ متر
  • قیمت زمین (متر): 1,000,000
  • قیمت زمین (کل): 652,000,000
متراژ زمین: 652 مترمربع
تهران , پیشوا , جلیل آباد محموداباد نو حوالی بافت روستایی بر خیابان

توضیحات زمین :

زمین در محموداباد نو اطراف تهران
فروشنده هستم مناسب جهت سرمایه گذاری برخیابان اصلی

قیمت زمین در پیشوا قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در پیشوا