زمین ۲۵۰ متری دور فنس چسب بافت بهشهر سنکیابسر

  • زمین ۲۵۰ متری دور فنس چسب بافت بهشهر سنکیابسر-1
  • زمین ۲۵۰ متری دور فنس چسب بافت بهشهر سنکیابسر-2
  • زمین ۲۵۰ متری دور فنس چسب بافت بهشهر سنکیابسر-3
  • زمین ۲۵۰ متری دور فنس چسب بافت بهشهر سنکیابسر-4
  • قیمت زمین (متر): 1,400,000
  • قیمت زمین (کل): 350,000,000
متراژ زمین: 250 مترمربع
مازندران , بهشهر , سنکیابسر

توضیحات زمین :

زمین ۲۵۰ متری مربعی شکل دور فنس ، چسبیده به بافت، برق و امکانات سر زمین، پلاک بغلی اش بافت است،

قیمت زمین در بهشهر قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در بهشهر