زمین مرزن آباد ییلاق طویر 740 متر

  • زمین مرزن آباد ییلاق طویر 740 متر-1
  • قیمت زمین (متر): 10,000,000
  • قیمت زمین (کل): 7,400,000,000
متراژ زمین: 740 مترمربع
مازندران , مرزن‌ آباد ,

توضیحات زمین :

۷۴۰ متر زمین داخل بافت
در شمال کشور
محصور با بلوک و پی سنگی

قیمت زمین در مرزن‌ آباد قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در مرزن‌ آباد