زمین در شمال گیلان 200 متر پره سر

  • زمین در شمال گیلان 200 متر پره سر-1
  • زمین در شمال گیلان 200 متر پره سر-2
  • زمین در شمال گیلان 200 متر پره سر-3
  • زمین در شمال گیلان 200 متر پره سر-4
  • قیمت زمین (متر): 10,000,000
  • قیمت زمین (کل): 2,000,000,000
متراژ زمین: 200 مترمربع
گیلان , پره‌ سر , سمت آبشار ویسادار

توضیحات زمین :

زميني به‌ مساحت ۲۰۰متر مربع محیط جنگلی، در مجاورت رودخانه مسیر گردشگری آبشار ویسادار پره سر تمامی امتیازات از جلوی زمین رد شده متری ۱۰ میلیون

قیمت زمین در پره‌ سر قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در پره‌ سر