زمین ۲۰۰۰ متری با درختان مثمر و آب مامونیه حسین آباد

  • زمین ۲۰۰۰ متری با درختان مثمر و آب مامونیه حسین آباد-1
  • زمین ۲۰۰۰ متری با درختان مثمر و آب مامونیه حسین آباد-2
  • زمین ۲۰۰۰ متری با درختان مثمر و آب مامونیه حسین آباد-3
  • قیمت زمین (متر): 1,700,000
  • قیمت زمین (کل): 35,000,000
متراژ زمین: 2,000 مترمربع
مرکزی , مأمونیه , حسین آباد

توضیحات زمین :

سند ۲۰ الی ۳۰ روز دیگه اماده-سهمیه ۲۰ دقیقه آب درختان میوه و بادام

قیمت زمین در مأمونیه قیمت زمین در مرکزی

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در مرکزی خرید زمین کشاورزی در مأمونیه