زمین 5000 متر تاکستان جاده اک

  • زمین 5000 متر تاکستان جاده اک-1
  • زمین 5000 متر تاکستان جاده اک-2
  • قیمت زمین (متر): 1,000,000
  • قیمت زمین (کل): 5,000,000,000
متراژ زمین: 5,000 مترمربع
قزوین , تاکستان , جاده تاکستان به اک 500 متر مانده به بلوار اک

توضیحات زمین :

زمین فوق داری سند بود وهمچنین حق اب

قیمت زمین در تاکستان قیمت زمین در قزوین

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در قزوین خرید زمین کشاورزی در تاکستان