زمین متل قو شمال 500 متر سلمانشهر توسکا

  • زمین متل قو شمال 500 متر سلمانشهر توسکا-1
  • زمین متل قو شمال 500 متر سلمانشهر توسکا-2
  • زمین متل قو شمال 500 متر سلمانشهر توسکا-3
  • زمین متل قو شمال 500 متر سلمانشهر توسکا-4
  • قیمت زمین (متر): 40,000,000
  • قیمت زمین (کل): 20,000,000,000
متراژ زمین: 500 مترمربع
مازندران , سلمان‌ شهر , سلمانشهر توسکا

توضیحات زمین :

500 متر زمین
بر 15 متری
شهرکی با نگهبانی 24 ساعته
گذر 8 متری
انشعابات پای ملک
سند تک برگ شاهی

قیمت زمین در متل قو قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در متل قو