زمین کشاورزی با اب در گلپایگان جاده صالح پیغمبر 88000 متر

  • زمین کشاورزی با اب در گلپایگان جاده صالح پیغمبر 88000 متر-1
  • زمین کشاورزی با اب در گلپایگان جاده صالح پیغمبر 88000 متر-2
  • زمین کشاورزی با اب در گلپایگان جاده صالح پیغمبر 88000 متر-3
  • زمین کشاورزی با اب در گلپایگان جاده صالح پیغمبر 88000 متر-4
  • قیمت زمین (متر): 500,000
  • قیمت زمین (کل): 44,000,000,000
متراژ زمین: 88,000 مترمربع
اصفهان , گلپایگان , جاده صالح پیغمبر بعد از کارخانه پگاه

توضیحات زمین :

هشتاد و هشت هزار متر زمین در سه سند هفتاد هزار متر با سه رشته قنات استخر ذخیره اب ساختمان مسکونی قدیمی اغل گوسفند بهار بند درختان بادام و گردو فوقالعاده برای بادام کاری
هشت هزار متر و ده هزار متر دارای چشمه اب

قیمت زمین در گلپایگان قیمت زمین در اصفهان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در اصفهان خرید زمین کشاورزی در گلپایگان