زمین مسکونی ۲۰۰۰ متر در قزوین تاکستان رادکان

    زمین مسکونی ۲۰۰۰ متر در قزوین تاکستان رادکان
  • قیمت زمین (متر): 500,000
  • قیمت زمین (کل): 1,000,000,000
متراژ زمین: 2,000 مترمربع
قزوین , تاکستان , رادکان

توضیحات زمین :

زمین موروثی بوده و همه وراث راضی به فروش هستند

قیمت زمین در تاکستان قیمت زمین در قزوین

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در قزوین خرید زمین کشاورزی در تاکستان