عادی

رایگان

تعداد روزها : 1ماه

نمایش در املاک پیشنهادی صفحه اول سایت

نمایش در املاک پیشنهادی زیر صفحات آگهی ها

نمایش آگهی در صدر لیست های جستجو

(بالاتر از آگهی های فوری و ویژه و ویژه+)

نمایش برچسب ویژه یا فوری بر روی آگهی

بروزرسانی

فوری (یک ماهه)

98,000 تومان

تعداد روزهای فوری بودن آگهی :1ماه

نمایش در املاک پیشنهادی صفحه اول سایت

نمایش در املاک پیشنهادی زیر صفحات آگهی ها

نمایش آگهی در صدر لیست آگهی های فوری

(پایینتر از آگهی های ویژه+ و ویژه)

نمایش برچسب فوری بر روی آگهی

بروزرسانی : 2 عدد

ویژه (یک ماهه)

128,000 تومان

تعداد روزهای ویژه بودن آگهی :1ماه

نمایش در املاک پیشنهادی صفحه اول سایت

نمایش در املاک پیشنهادی زیر صفحات آگهی ها

نمایش آگهی در صدر آگهی های ویژه

(بالاتر از آگهی های فوری و پایین آگهی های ویژه+)

نمایش برچسب ویژه بر روی آگهی

بروزرسانی : 4 عدد

ویژه + (دو ماهه)

198,000 تومان

تعداد روزهای ویژه+ بودن آگهی :2ماه

نمایش در املاک پیشنهادی صفحه اول سایت

نمایش در املاک پیشنهادی زیر صفحات آگهی ها

نمایش آگهی در صدر لیست تمام آگهی ها

(بالاتر از آگهی های ویژه و فروی)

نمایش برچسب ویژه+ بر روی آگهی

بروزرسانی : 12 عدد

ثبت آگهی زمین