زمین ۵۰۰ متر زرندیه مامونیه در مجتمع

    زمین ۵۰۰ متر زرندیه مامونیه در مجتمع
  • قیمت زمین (متر): 600,000,000
  • قیمت زمین (کل): 600,000,000
متراژ زمین: 500 مترمربع
مرکزی , مأمونیه , زرندیه مامونیه

توضیحات زمین :

زمین واقع در مجتمع است ؛ به همراه آب و سند ؛ تازه در حال ساخت است و موقعیت مناسبی جهت سرمایه گذاری است . مجتمع دیوار کشی شده است و شامل استخر مرکزی و آبیاری قطره ای هم به عهده باغبان است .

قیمت زمین در مأمونیه قیمت زمین در مرکزی

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در مرکزی خرید زمین کشاورزی در مأمونیه