زمین کشاورزی ۵ هکتار طارم سفلی روستای جودکی

    زمین کشاورزی ۵ هکتار طارم سفلی روستای جودکی
  • قیمت زمین (متر): 600,000
  • قیمت زمین (کل): 30,000,000,000
متراژ زمین: 50,000 مترمربع
قزوین , سیردان , طارم سفلی،روستای جودکی ،۲۵ کیلومتری منجیل

توضیحات زمین :

زمین کشاورزی به مساحت ۵۰٬۰۰۰ مترمربع واقع درروستای جودکی و۲۵کیلومتری منجیل وده کیلومتری گیلوان ودرصدمتری جاده اصلی منجیل به گیلوان واقع شده است

قیمت زمین در سیردان قیمت زمین در قزوین

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در قزوین خرید زمین کشاورزی در سیردان