زمین 45000 متری متری کاشان روستای سن سن

    زمین 45000 متری متری کاشان روستای سن سن
  • قیمت زمین (متر): 2,000,000
  • قیمت زمین (کل): 90,000,000,000
متراژ زمین: 45,000 مترمربع
اصفهان , کاشان , روستای سن سن روبه روی منطقه ویژه اقتصادی

توضیحات زمین :

زمین سند دارد ۵۰۰متری تا ۴۵۰۰۰متربه دلخواه مشتری

قیمت زمین در کاشان قیمت زمین در اصفهان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در اصفهان خرید زمین کشاورزی در کاشان