زمین زراعی کشاورزی در اردبیل ۲۰۰۰ متر فوری

  • زمین زراعی کشاورزی در اردبیل ۲۰۰۰ متر فوری-1
  • زمین زراعی کشاورزی در اردبیل ۲۰۰۰ متر فوری-2
  • زمین زراعی کشاورزی در اردبیل ۲۰۰۰ متر فوری-3
  • زمین زراعی کشاورزی در اردبیل ۲۰۰۰ متر فوری-4
  • قیمت زمین (متر): 25,000,000
  • قیمت زمین (کل): 5,000,000,000
متراژ زمین: 2,000 مترمربع
اردبیل , اردبیل(شهر) ,

توضیحات زمین :

روبروی بلوک 14 کوثر پشت بر آسفالت اردبیل ب بنفشه درق

قیمت زمین در اردبیل(شهر) قیمت زمین در اردبیل

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در اردبیل خرید زمین کشاورزی در اردبیل(شهر)