باغ میوه 5000 متر زمین کشاورزی در اتوبان آزادگان غرب به شرق

  • باغ میوه 5000 متر زمین کشاورزی در اتوبان آزادگان غرب به شرق-1
  • باغ میوه 5000 متر زمین کشاورزی در اتوبان آزادگان غرب به شرق-2
  • باغ میوه 5000 متر زمین کشاورزی در اتوبان آزادگان غرب به شرق-3
  • باغ میوه 5000 متر زمین کشاورزی در اتوبان آزادگان غرب به شرق-4
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 5,000 مترمربع
تهران , تهران(شهر) , اتوبان آزادگان غرب به شرق. ورودی دام زنده خ اول سمت چپ(خ شهید کاظم تاجیک ) قواره دوم سمت راست

توضیحات زمین :

زمین کشاورزی با درختان میوه (آلو-شلیل) مثمر قدیمی (۱۰ ساله تا ۱۵ خیابان ساله) با سند تکبرگ مشاعی آماده محضر
خیابان اصلی در حال گاز کشی

قیمت زمین در تهران(شهر) قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در تهران(شهر)