زمین کشاورزی ۴۷۶ متری روستای چیچکلو اسلامشهر سنددار

  • زمین کشاورزی ۴۷۶ متری روستای چیچکلو اسلامشهر سنددار-1
  • زمین کشاورزی ۴۷۶ متری روستای چیچکلو اسلامشهر سنددار-2
  • زمین کشاورزی ۴۷۶ متری روستای چیچکلو اسلامشهر سنددار-3
  • زمین کشاورزی ۴۷۶ متری روستای چیچکلو اسلامشهر سنددار-4
  • قیمت زمین (متر): 2,000,000
  • قیمت زمین (کل): 952,000,000
متراژ زمین: 476 مترمربع
تهران , اسلامشهر , اسلامشهرانتهای کاشانی روستای چیچکلو

توضیحات زمین :

چندقطعه زمین۴۷۶متری کاربری کشاورزی وباغچه با انواع درختان مثمروسازگارمنطقه وبا ۱۵دقیقه حقابه برای هرقطعه.ودرمجاورت بندرخشک اسلامشهربا فاصله صدمتری.درصورت نیازروشنایی یک کابل هم میتونم بدم تازمانی که خودت برق بگیری.البته به زودی درمجاورت زمین فوق مجوز دیوارگرفتم انجام میشه که دیگه به این قیمت نمیتونید بخرید.به همین دلیل هم نیاز بفروش دارم.فقط متری ۲میلیون.که پول هرمتر فرش ماشینی هم نیست .البته کسی بیشتروکنارهم هم بخواد امکان دارد.

قیمت زمین در اسلامشهر قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در اسلامشهر