زمین شهرکی 200 متـر حـد فـاصـل پـرنـد و ربـاط کـریـم

  • زمین شهرکی 200 متـر حـد فـاصـل پـرنـد و ربـاط کـریـم-1
  • قیمت زمین (متر): 5,000,000
  • قیمت زمین (کل): 1,000,000,000
متراژ زمین: 200 مترمربع
تهران , پرند , حـد فـاصـل پـرنـد و ربـاط کـریـم مجـاورت فـرودگـاه امـام

توضیحات زمین :

***** بخـوای زمیـن نخـوری بـایـد زمیـن بخـری *****

✅ پشتـوانـه پـول هـر کشـور طـلا و پشتـوانـه اقتصـادی هـر انسـان زمیـن اسـت

✅ از گـذشتـه خـریـد زمیـن بهتـریـن و پـرسـودتـریـن سـرمـایـه‌گـذاری بـوده و هسـت

✅ دارای استعـلامـات کـامـل از اداره ثبـت، دارایـی، جهـاد کشـاورزی، ....

✅ حـدفـاصـل شهـرک مسکـونـی فـرودگـاه و شهـرک محمـدیـه

✅ ایـن زمیـن سنـد تـک ‌بـرگ داره کـه میتـونیـد بـه عنـوان وثیقـه زنـدانـی آزاد کنیـد یـا از بـانـک وام بگیـریـد

✅ ایـن زمیـن بـدون معـارض اسـت، یـوتـی‌ام خـورده، عـرصـه و عیـان دارد، قطعـه شمـا و معـابـر شهـرک مشخـص اسـت، مـوقـوفـه نیسـت و بـه شمـا تحـویـل داده مـی‌شـود

✅ داخـل بـافـت شهـری و دارای جـواز سـاخـت

✅ مـوضـوع اصـلاً سـاخـت و سـاز نیسـت بلکـه حفـظ ارزش سـرمـایـه، پشتـوانـه قـرص و محکـم، سـود بـالا و آینـده روشنـه

✅ قیمـت ۳خـواب کـوزو در سـال گـذشتـه ۷٠٠تـومـن بـوده و الآن بـه ۲میلیـارد رسیـده یعنـی ۳بـرابـر
✅ قیمـت ایـن زمیـن در سـال گـذشتـه ۳٠تـومـن بـوده و الآن بـه ۲۵٠میلیـون رسیـده یعنـی ۸بـرابـر

✅ حـواستـون بـاشـه گـرون نخـریـد

قیمت زمین در پرند قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در پرند