زمین شمال همراه بنا 2000 متر جنگه میره اسالم گیلان

  • زمین شمال همراه بنا 2000 متر جنگه میره اسالم گیلان-1
  • زمین شمال همراه بنا 2000 متر جنگه میره اسالم گیلان-2
  • زمین شمال همراه بنا 2000 متر جنگه میره اسالم گیلان-3
  • زمین شمال همراه بنا 2000 متر جنگه میره اسالم گیلان-4
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 2,000 مترمربع
گیلان , اسالم , تالش. اسالم. کمربندی. جنگه میره. کوچه ناو

توضیحات زمین :

برکمربندی اسالم همراه باساختمان دواشکوبه

قیمت زمین در اسالم قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در اسالم