2000 متر زمین نزدیک خیابان اصلی فریم دودانگه روستای برارده

  • 2000 متر زمین نزدیک خیابان اصلی فریم دودانگه روستای برارده-1
  • 2000 متر زمین نزدیک خیابان اصلی فریم دودانگه روستای برارده-2
  • 2000 متر زمین نزدیک خیابان اصلی فریم دودانگه روستای برارده-3
  • 2000 متر زمین نزدیک خیابان اصلی فریم دودانگه روستای برارده-4
  • قیمت زمین (متر): 400,000
  • قیمت زمین (کل): 800,000,000
متراژ زمین: 2,000 مترمربع
مازندران , فریم , دودانگه. روستای برارده

توضیحات زمین :

۲۰۰۰ متر زمین همراه با راه. ویو فوقالعاده .
فریم.دودانگه. روستای برارده

قیمت زمین در فریم قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در فریم