زمین کشاورزی قائمشهر کوچکسرا روستای کروا ۱۰۰۰ متر

    زمین کشاورزی  قائمشهر کوچکسرا روستای کروا ۱۰۰۰ متر
  • قیمت زمین (متر): 1,400,000
  • قیمت زمین (کل): 1,400,000,000
متراژ زمین: 1,000 مترمربع
مازندران , قائمشهر , کوچکسرا_روستای کروا

توضیحات زمین :

زمین زراعی چسبیده به بافت مسکونی
۱۰۰۰ متر در قائمشهر

قیمت زمین در قائمشهر قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در قائمشهر